تعیین حد مجاز آلودگی صوتی در خودروهای تولید داخل

 مصوب 1384/02/14
 

عنوان استاندارد

حد مجاز ارائه شده سطح صوت خودروها در ایران

آزمون صدای عبوری

آزمون صدای اگزوز

آزمون صدای وسیله هشدار دهنده خودرو (نصب بر روی خودرو)

کلاس M1

کلاس N1

استاندارد ایران

75 db (A)

78 db (A)

76 db (A)

77-112 db (A)

Send Ajax