حد مجاز آلاینده های خروجی از اگزوز خودروها و موتورسیکلت ها

 
  مصوب تاریخ 1389/06/31

نوع خودرو

مونواکسید کربن (درصد حجمی)

هیدروکربنهای نسوخته (PPM*)

خودروهای بنزینی کاراتوری

4

400

خودروهای بنزینی انژکتوری

2.5 AA

250

خودروهای دیزلی سنگین و نیمه سنگین

میزان رویت دود مرئی (کدری) 8.2درصد

 

Send Ajax