کنيستر

گاز هیدروکربن (HC) علاوه بر احتراق ناقص، از دو طریق در سیستم سوخت رساني به محیط منتشر مي‎شود:

  • انتشار بنزين از طريق سيستم تهويه باك
  • نفوذ بنزين از ديواره باك‎ بنزين و لوله ها

براي جلوگیری از انتشار توسط سیستم تهویه باک، از كنيستر در مسیر بخارات استفاده مي شود. به علت فرار بودن بنزين هر نقطه از سيستم سوخت رساني كه با جو در ارتباط است، تبخير بنزين صورت می پذیرد. در طراحی سیستم سوخت رسانی باید توجه داشت که هیچگاه بنزین با جو به طور مستقیم در تماس نباشد. زیرا علاوه بر افزایش مصرف سوخت (به علت تبخیر) باعث انتشار آلاینده ها در جو می گردد. از طرفی کلیه مسیرهای عبور بنزین و باک باید جهت تعادل فشار با جو ارتباط داشته باشند. بدین منظور شکل ذیل موقعیت استقرار کنستر را در مسیر تخلیه بخارات بنزین نمایش می دهد.


 

بخارات پس از ورود به کنستر به سمت موتور هدایت می شوند. و مازاد آن توسط زغال اکتیو جذب شده و نهایتا هوای پاک وارد محیط می شود. 

Send Ajax